Измерване на телесна температура с инфрачервен термометър

Измерване на телесна температура с инфрачервен термометър

Важно е да се спазват стриктно инструкциите за употреба

Измерването на температура има своите правила и процедури, особено когато се използват термометри с инфрачервена технология. Това е единственият начин да получите точни резултати.

Докато стъклените и цифровите термометри извършват директно измерване на температурата на човешкото тяло, при измерването в ухото или на челото се извършва измерване на температурата във вътрешността на тялото чрез инфрачервеното му лъчение. Дори и при правилно извършено измерване, тя може да се различава от температурата, установена чрез ректално, орално и аксиларно измерване. От медицинска гледна точка ректално измерената температура (в ануса) е най-близка до вътрешната температура на тялото. Под мишницата се измерва повърхностната температура, която за разлика от ректално измерената температура, при възрастните може да се различава с от0,5°С до 1,5°С. Орално измерената температура обичайно е с от0,3°С до 0,8°Спо-ниска от ректалната.

Veroval® Ухо/Чело

Инфрачервен термометър с два метода на измерване - в ухото и на челото

ВНИМАНИЕ: Преди измерване се уверете, че термометърът е превключен в избрания режим на измерване (символ на челото или ухото) и че повърхността на сензора е чиста! Измерването на телесната температура в ухото или челото може да се различава от измерванията с конвенционални термометри в устата, ректума или подмишниците. Температурата вътре в тялото (вътрешната телесна температура) и температурата на повърхността на тялото (върху кожата) варират в зависимост от външните влияния. Не е препоръчително да сравнявате тези стойности!

Телесната температура се влияе от температурата на околната среда, от възрастта, стреса, продължителността на съня, хормоните и физическата активност. Следователно не е подходящо да се измерва температурата навън, както и след физическа активност. ЗАПОМНЕТЕ, че термометърът и лицето, чиято температура се измерва, трябва да бъдат в стая със стайна температура поне 30 минути преди измерването.

Измерване на челото

Условия за експлоатация: температура на околната среда +10°C до +40°C

 1. Уверете се, че челото ви е сухо, чисто, без коса, крем или грим.
 2. Поставете синята приставка за измерване на температурата на челото.
 3. Проверете дали страничния превключвател за режим е настроен за измерване на челото (символ глава)
 4. Натиснете леко бутона SCAN, за да включите устройството. На екрана се появява последната измерена стойност. Проверете дали символът на челото се появява на дисплея.
 5. Натиснете бутона SCAN повторно. На екрана се появява символа L⁰ и непосредствено след него термометърът е готов за измерване на температурата. На дисплея се появява следния символ (-- -).
 6. Докоснете едно от двете слепоочия като държите бутона SCAN натиснат. Бавно, и равномерно (за около 5 секунди) минете с термометъра през челото до другото слепоочие (вижта фигурата по-горе)
 7. След като сте минали с термометъра през челото, отпуснете бутона SCAN. Появява се резултатът от измерването и фонът светва за 5 секунди.

Моля да имате предвид, че термометърът е контактен - по време на сканирането на челото, термометърът трябва да е допрян до челото!

След всяка употреба почиствайте върха на термометъра и приставката за измерване на температурата на челото.

Измерване на температура на челото

Измерване в ухото

Условия за експлоатация: температура на околната среда +10°C до +40°C

 1. Уверете се, че ухото ви е сухо и не е замърсено.
 2. Премахнете синята приставка, която служи за измерване на температурата на челото.
 3. Проверете дали страничният превключвател за режим е настроен за измерване в ухото (символ ухо)
 4. Натиснете леко бутона SCAN, за да включите устройството. На екрана се появява последната измерена стойност. Проверете дали символът на ухото се появява на дисплея.
 5. Прикрепете чиста (нова) предпазна капачка за еднократна употреба към накрайника на термометъра (ако няма такава, уверете се, че сензорът на термометъра е чист).
 6. За да може термометърът да сочи директно към тъпанчето, внимателно издърпайте ушната мида нагоре и леко назад и поставете термометъра с коничния край в ухото (вижте снимката по-горе).
 7. Натиснете бутона SCAN за 1 секунда, а след това го отпуснете.
 8. Резултатът ще се появи на дисплея и температурният индикатор ще светне в зелено или червено.

След всяка употреба почиствайте върха на термометъра и изхвърляйте защитната капачка за еднократна употреба.

Измерване на температура в ухото

Още информация на тема Температура