Veroval®

De 10 gouden regels voor het meten van de bloeddruk

Nous reprenons ci-après les dix règles d'or pour la mesure de la pression artérielle :

Bij het meten van de bloeddruk spelen vele factoren een rol. Als u zich aan deze tien algemene regels houdt, krijgt u een juiste meting.

1. Neem voor de meting ca. 5 minuten rust. Zelfs werken aan een bureau leidt tot een stijging van de bloeddruk met gemiddeld ca. 6 mmHg systolisch en 5 mmHg diastolisch.

1. Rest for about 5 minutes before taking a measurement. Even desk work increases the blood pressure on average by about 6 mmHg systolic and 5 mmHg diastolic.

2. Gebruik gedurende een uur voor de meting geen nicotine of koffie.

2. Do not ingest any nicotine or coffee up to one hour before taking the measurement.

3. Meet niet als u aandrang tot plassen hebt. Door een volle blaas kan de bloeddruk met ca. 10 mmHg stijgen.

3. Do not measure your blood pressure if you urgently need to urinate. A full bladder can lead to an increase in the blood pressure of about 10 mmHg.

4. Leg de manchet rond een blote bovenarm en meet de bloeddruk terwijl u rechtop zit.

4. Measure your blood pressure on a completely bare upper arm or wrist, and in a comfortable upright seated position. The blood circulation must not be constricted by a rolled-up sleeve, for example.

5. Houd bij gebruik van een polsbloeddrukmeter de manchet tijdens het meten ter hoogte van uw hart. Bij gebruik van een bovenarmbloeddrukmeter bevindt de manchet om de arm zich automatisch op de juiste hoogte.

5. If a wrist monitor is used, hold the cuff at heart height during the measuring procedure. The cuff of an upper arm monitor is naturally positioned at the correct height.

6. Praat en beweeg niet tijdens het meten. Praten leidt tot een stijging van de bloeddruk met ca. 6 – 7 mmHg.

6. Please do not talk or move during the measuring procedure. Talking increases values by about 6 – 7 mmHg.

7. Wacht tussen twee metingen minimaal een minuut zodat de druk in de bloedvaten zich voor de volgende meting kan normaliseren.

7. Wait at least one minute between two measurements, so that the vessels are relieved from pressure in preparation for a new measurement.

8. Registreer eenvoudig en gemakkelijk met Veroval® medi.connect de gemeten waarden altijd met datum en tijd en de ingenomen medicijnen.

8. Document all measurements with the date, time and medications taken, conveniently and simply with Veroval® medi.connect.

9. Meet uw bloeddruk regelmatig. Ook als de waarden verbeterd zijn moet u ze blijven controleren.

9. Take measurements regularly. Even if your values have improved, you should continue to check them for monitoring purposes.

10. Voer de meting altijd op hetzelfde tijdstip uit. Aangezien de waarde van de bloeddruk bij de mens wel 100.000 keer per dag wisselt, heeft een enkele meting geen waarde. De waarde van de bloeddruk kan alleen goed worden beoordeeld als gedurende een langere periode regelmatig op hetzelfde tijdstip van de dag metingen worden uitgevoerd.

10. Always take measurements at the same time of day. Because a person has about 100,000 different blood pressure values over the course of a day, single measurements are not meaningful. Only regular measurements taken at the same time each day over a longer period of time give a meaningful assessment of blood pressure values.