A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!
bg-country-switch

Adatkezelési tájékoztató

Utolsó módosítás: 2020. december 21.

Az Európai Unió adatvédelmi szabályainak betartását a PAUL HARTMANN AG., valamint annak magyarországi leányvállalata, a HARTMANN-RICO Hungária Kft. (Székhely: 2051 Biatorbágy Paul Hartmann utca 8., Levelezési cím, Panaszkezelés: 2051 Biatorbágy Paul Hartmann utca 8., a továbbiakban: „HARTMANN”, „mi” vagy „nekünk”) kiemelten fontosnak tartja. Ezért a következőkben szeretnénk tájékoztatni Önt személyes adatai kezeléséről, különös tekintettel az adatkezelés céljaira és a kezelt adatok kategóriáira vonatkozóan, az egyes szolgáltatások felhasználási módozatai szerinti felosztásban, valamint az Önt megillető jogokról és a jogorvoslati lehetőségekről. A kapcsolódó kifejezések, például „személyes adatok” vagy „adatkezelés” esetén az Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: Általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) 4. cikkének meghatározásait alkalmazzuk.

Kérjük, rendszeres időközönként tájékozódjon adatvédelmi tájékoztatónk tartalmáról. Adatvédelmi tájékoztatónkat módosítjuk, amint az általunk végzett adatkezelésben bekövetkező változások vagy a hatályos jogszabályok módosulása azt szükségessé teszik. Amennyiben a módosítások az Ön részéről intézkedést igényelnek (pl. hozzájárulást) vagy egyéb egyéni értesítést tesznek szükségessé, tájékoztatjuk Önt.

I. Az Adatvédelmi tájékoztató hatálya, az adatkezelő és az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei

1. Személyi hatály: a jelen tájékoztató vonatkozik
a) az érintettekre,
b) az adatkezelőkre,
c) az adatfeldolgozókra,
d) fentieken kívül mindazon személyre, aki a HARTMANN-nal bármilyen szerződéses jogviszonyban áll.

2. Tárgyi hatály: a jelen tájékoztató vonatkozik
a) a HARTMANN-nál keletkezett valamennyi,
b) az informatikai rendszerben kezelt vagy feldolgozott,
c) az adatkezelés eredményeképpen létrejött,
d) a HARTMANN-nál alkalmazott valamennyi hardver- és szoftver eszközön kezelt, valamint
e) a HARTMANN tevékenységével kapcsolatos, működése során keletkező valamennyi személyes adatra.

3. Felelős fél és kapcsolattartási információk

Felelős fél:
HARTMANN-RICO Hungária Kft.
2051 Biatorbágy, Paul Hartmann utca 8.
Telefon: +36 23 530 900
Fax: +36 23 530 905
E-Mail: info@hu.hartmann.info

Adatvédelmi kapcsolattartás:
HARTMANN-RICO Hungária Kft.
2051 Biatorbágy, Paul Hartmann utca 8.
Adatvédelmi megbízott e-mail: hedvig.szabo@hartmann.info

II. A HARTMANN adatkezelésének alapelvei és jogalapjai

2.1. Az adatkezelés alapelvei

A HARTMANN adatkezelői tevékenységét a jelen Tájékoztatóban foglalt okokból végzi. Cél, hogy törvényes és tisztességes módon az adatkezelés minden fázisában biztosítva legyen az adatok pontossága, a HARTMANN gondoskodik az érintettek személyes adatainak védelméről jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, törlés vagy megsemmisülés esetén. A HARTMANN-nal kapcsolatban lévő adatkezelésben résztvevő egyéb szervezetek, illetve vállalkozások megbízottjai kötelesek a megismert adatokat üzleti titokként megőrizni, és a GDPR elveinek megfelelően feldolgozni és védeni.

A HARTMANN adatkezelése során a GDPR rendeletnek megfelelően az alábbi alapelveket követi:

  • Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni. Ennek megfelelően a HARTMANN olyan személyes adatokat kezel, amelyek a feladatai ellátásához szükségesek, és amelyek arra alkalmasak. A HARTMANN töröl minden olyan személyes adatot, amelynek kezelése esetében az adatkezelési cél megszűnt, vagy amelynek kezeléséhez az érintett visszavonta a hozzájárulást, illetve amelynek kezeléséhez nincsen jogszabályi jogalapja.
  • Célhoz kötöttség: személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, és azok nem kezelhetőek ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés

Ezen elvnek megfelelően a HARTMANN olyan személyes adatokat kezel, amelyek a feladatai ellátásához szükségesek, és amelyek arra alkalmasak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, továbbá személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az érintettet kérelmére – egyértelműen és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tevékenységről, így különösen a HARTMANN által kezelt adatok forrásáról, az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és a feldolgozásra jogosult személye(ek) nevéről, címéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a hatályos szabályoknak megfelelően kezeli, arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat, valamint – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A HARTMANN gondoskodik arról, hogy az adatokhoz csak olyan adatfeldolgozók férhessenek hozzá, akik adatkezelése, adatfeldolgozása vonatkozásában a célhoz kötöttség elve megvalósultnak tekinthető.

  • Adattakarékosság: a személyes adatoknak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre és elégségesre kell korlátozódniuk. A HARTMANN az adatkezelés céljára tekintettel a legszűkebb, indokolt adatkör kezelésére kerül sor. A HARTMANN az adattakarékosság elvéhez kapcsolódóan biztosítja, hogy az adatok alapján az adott személy azonosítására csak az adatkezelés céljának megvalósulásáig legyen lehetőség. Ez jelenti az adatok tárolási idejének korlátját is. A célhoz kötöttség és adattakarékosság követelménye az adatkezelés valamennyi szakaszára kiterjed, beleértve az adattovábbítást is.
  • Pontosság: a személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; a HARTMANN minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse.
  • Korlátozott tárolhatóság: a személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor.
  • Integritás és bizalmas jelleg: személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve a HARTMANN mind informatikai, mind műszaki és jogi oldalról minden szükséges intézkedést megtesz a személyes adatok védelme érdekében.

A HARTMANN biztosítja, hogy az általa folytatott adatkezelés megfeleljen a tisztességesség és törvényesség, valamint a teljes és naprakész adatkezelés követelményének; biztosítja az adatok hozzáférhetőségét az érintettek, mint jogosultak számára, valamint azok hozzáférhetetlenségét illetéktelenek számára.

2.2. Az adatkezelés jogalapjai
A GDPR 13. és 14. cikkének az alábbiakban tájékoztatjuk Önt adatkezelésünk jogalapjairól. Amennyiben az adott adatkezelésre vonatkozóan jogalapot ezen adatvédelmi tájékoztató kifejezetten nem említ, a következő jogalapok alkalmazandók:

A. Az önkéntes hozzájárulás megszerzésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és a 7. cikk, valamint a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontja és a GDPR 7. cikke (pl. felhasználókra szabott ajánlatok és információk nyújtása termékeinkről, szolgáltatásainkról, a weboldalainkon található felmérésekről, termékeink, szolgáltatásaink és weboldalaink használatának elemzése, személyre szabott ajánlatok az interneten, e-mailben, faxon és egyéb csatornákon, hirdetés vagy piac- és véleménykutatás).

B. A szolgáltatásaink nyújtására, szerződéses kötelezettségeink teljesítésére és a megkeresésekre adott válaszok esetén az adatkezelésünk jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja (pl. szerződés és/vagy szolgáltatás teljesítése, vásárlásokért és egyéb szolgáltatásokért adott fizetések feldolgozása, panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés, telefonon, e-mailben, faxon, élő chaten, videohívásban és egyéb csatornákon történő kapcsolattartással, tanácsadással kapcsolatos adatkezelés),

C. Törvényi kötelezettségeink teljesítésével kapcsolatos adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja (pl. kötelező megőrzési idő betartása).

D. Jogos érdekeink védelme esetén az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (pl.: a kommunikációs rendszerekkel szembeni támadások vagy visszaélések elemzése és tisztázása, hitelesítés és igazolás; potenciálisan csalárd tranzakciók kivizsgálása vagy azok elleni védekezés, telefonon, e-mailben, faxon, élő chatben, videohívásokban és egyéb csatornákon történő kapcsolattartás; minták, prémiumok, termékek és információ küldése, felhasználókra szabott ajánlatok és a termékeinkre, szolgáltatásainkra, weboldalainkon található felmérésekre vonatkozó tájékoztatás nyújtása, ajánlatok személyre szabása az interneten, e-mailben, faxon és egyéb csatornákon, hirdetéseink hatékonyságának meghatározása).

E. Amennyiben az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekei igénylik a személyes adatok kezelését, annak jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) pontja.

III. Biztonsági intézkedések

A GDPR 24. és 32. cikke szerint megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy gondoskodjunk a kockázatnak megfelelő szintű védelemről, figyelembe véve a technológia jelenlegi állását, a megvalósítás költségét, az adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit és céljait, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázatokat. Ezek az intézkedések többek között különösen az adatok titkosságára, integritására és hozzáférhetőségének megőrzésére vonatkoznak a személyes adatokhoz való fizikai hozzáférés ellenőrzésével, valamint az adatokhoz való hozzáférésre, azok bevitelére, közzétételére, hozzáférhetőségük megőrzésére és elkülönítésükre. Továbbá eljárásokat alakítottunk ki annak érdekében, hogy gondoskodjunk az érintettek jogainak gyakorlásáról, a személyes adatok törléséről és a személyes adatokra jelentett veszélyekre adott válaszokról. A személyes adatok védelmét emellett már a hardver, a szoftver és az eljárások kifejlesztése és kiválasztása során figyelembe vesszük, a beépített adatvédelmi alapelvek alkalmazásával és adatvédelmi szempontból előnyös beállítások alkalmazásával (GDPR 25. cikk).

A biztonsági intézkedések különösen az Ön böngészője és a mi szerverünk közötti titkosított adatátvitelre vonatkoznak. A külső fél általi biztonsági intézkedések különösen az IP cím elrejtését (az Ön IP címének álnevesítését) jelentik.

IV. Együttműködés harmadik felekkel és adatfeldolgozókkal

Amennyiben az adatkezelés során más személyek és cégek (harmadik felek) részére – beleértve a HARTMANN AG-hez kapcsolódó Csoport vállalatait is – személyes adatokat fedünk fel, továbbítunk vagy egyéb módon számukra az adatokhoz hozzáférést biztosítunk, ezt kizárólag törvényes felhatalmazás alapján tesszük (pl. amennyiben az adatok harmadik felek, például pénzforgalmi szolgáltatók, részére történő továbbítása szerződés teljesítéséhez szükséges a GDPR 6 cikk (1) bekezdés b) pontjával összhangban, amennyiben Ön a hozzájárulását adta, amennyiben ezt törvényi kötelezettség írja elő, vagy jogos érdekünk alapján (pl. megbízottak, webszolgáltatók stb. alkalmazása során).
Amennyiben a személyes adatok feldolgozásával úgynevezett szerződéses adatfeldolgozókat bízunk meg „adatfeldolgozói megállapodás” keretében, és ennek során fenntartjuk a személyes adatok feldolgozására és használatára vonatkozó szükséges ellenőrzési jogokat, azt a GDPR 28. cikke alapján tesszük. Az adatkezelés jogszerűségéért azonban továbbra is mi tartozunk felelősséggel.

V. Adattovábbítás harmadik országokba

Amennyiben a személyes adatok feldolgozására harmadik országban kerül sor (azaz az Európai Unión (EU) vagy az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívül), vagy ha ezt harmadik felek szolgáltatásainak felhasználásával tesszük, vagy ha a személyes adatokat harmadik felek részére felfedjük vagy nekik továbbítjuk, azt kizárólag abban az esetben tesszük, ha az szerződésben vállalt (előzetes) kötelezettségek, törvényes kötelezettség teljesítéséhez, vagy jogos érdekeink alapján szükséges. A jogi vagy szerződéses engedélyek függvényében a személyes adatokat harmadik országba kizárólag a GDPR 44. cikkének különleges előfeltételei alapján továbbítjuk vagy dolgozzuk ott fel. Ez azt jelenti, hogy az adatfeldolgozás végrehajtása különleges garanciák alapján történik, amilyen például az EU adatvédelmi szintjének megfelelő, hivatalosan elismert adatvédelmi szint vagy hivatalosan elfogadott különleges szerződéses kötelezettségek betartása (az ún. „egységes szerződéses feltételek”).

VI. További információk a weboldalak felhasználói számára

Ez a tájékoztató a személyes adatok kezelésének jellegéről, hatóköréről és céljáról ad további tájékoztatást online ajánlatunkra és a kapcsolódó weboldalakra, funkciókra és tartalmakra, valamint külső online jelenlétre, például közösségi média profiljainkra vonatkozóan (továbbiakban, mint „online ajánlat”).

6.1 Sütik, elemzés, nyomon követés, optimalizálás
Az általunk használt sütikre vonatkozóan elsősorban a süti szabályzatunk ad tájékoztatást. Saját technológiáinkról, valamint harmadik felek olyan technológiáiról, amelyeket nemcsak az online ajánlatunk nyújtására használunk, hanem kizárólagos jelleggel vagy mellékesen a felhasználói viselkedés elemzésére, nyomon követésre, marketing tevékenységeink optimalizálására vagy egyéb célokra is, jelen adatvédelmi nyilatkozatban és a süti szabályzatunkban talál tájékoztatást.

6.2 Az adatkezelés céljai
Személyes adatait különösen az alábbi célokkal kezeljük: az online ajánlat nyújtása, annak tartalma és funkciói, marketing, hirdetés, közönségkapcsolatok és piackutatás, biztonsági intézkedések, nyomon követés (pl. érdeklődésen vagy viselkedések alapuló profilalkotás, sütik használata), remarketing, látogatói aktivitás értékelése, érdeklődésen és viselkedésen alapuló marketing, profilalkotás (felhasználói profilok létrehozása), verziók mérése (marketing intézkedések hatékonyságának mérése), célcsoport képzése (a marketingcélok és egyéb tartalmi eredmények szempontjából releváns célcsoportok meghatározása), eszközfüggetlen nyomon követés (felhasználói adatok eszközfüggetlen feldolgozása marketing célokra).

6.3 Adatok kategóriái
Különösen az adatok alábbi kategóriáit kezeljük: használati adatok (pl. felkeresett weboldalak, igénybe vett szolgáltatások, érdeklődés szerinti tartalom, hozzáférés ideje), meta/kommunikációs adatok (pl. eszközinformációk, IP címek, böngésző típusa), földrajzi elhelyezkedés adatai (a végfelhasználó eszközének földrajzi elhelyezkedésére vonatkozó adatok).

6.4 Hozzáférési adatok és naplófájlok gyűjtése
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdekeink alapján adatokat gyűjtünk a szolgáltatást tartalmazó szerverhez való minden hozzáférésről (az ún. naplófájlok). A hozzáférési adatok tartalmazzák a meglátogatott weboldalak elérési útját, a kapcsolódó fájlokat, a hozzáférés napját és idejét, a továbbított adatok mennyiségét, a sikeres elérésről küldött értesítést, a böngésző típusát és verzióját, a felhasználó operációs rendszerét, a kiindulási URL-t (az előzőleg meglátogatott oldalt), az IP címet és a kérés szolgáltatóját, valamint a böngésző címsorának egyéb adatait. Az Ön IP címének személyes adatként való kezelése kifejezetten szükséges az Ön böngészője és a szerverünk közti kommunikációhoz.

A naplófájlra vonatkozó információkat biztonsági okokból 6 hónapig tároljuk (pl. visszaélés vagy csalás felderítése érdekében), ezt követően törlésre kerülnek. A bizonyítási célra további tárolást igénylő adatok nem kerülnek törlésre mindaddig, amíg az adott incidens végső tisztázása meg nem történt. Ezek az adatok nem kerülnek továbbításra harmadik fél részére, kivéve, ha az a követeléseink érvényesítéséhez vagy a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti törvényi kötelezettségünk miatt szükséges.

6.5 Online jelenlét a közösségi médiában
A közösségi oldalakon és platformokon online jelenléttel rendelkezünk, hogy az ott aktív ügyfeleinkkel, érdekelt felekkel és felhasználókkal kapcsolatot tartsunk, és szolgáltatásainkról tájékoztassuk őket. A közösségi oldalak és platformok igénybevétele során az adott szolgáltató felhasználási feltételei és adatvédelmi irányelvei érvényesek.

Személyes adatait abban az esetben kezeljük, ha azokat a közösségi oldalon és platformokon közli, pl. ha cikket ír online felületeinken vagy üzenetet küld nekünk. Továbbá a Facebook – egyebek mellett – statisztikát és elemzést nyújthat (pl. az oldalmegtekintések száma összesen, kedvelésekre vonatkozó információk, oldalaktivitás, bejegyzések által kiváltott interakciók, videó megtekintések, bejegyzések elérése, hozzászólások, megosztott tartalmak, válaszok stb.), ami segíthet nekünk megérteni, hogy ön milyen jellegű tevékenységeket végez a weboldalainkon. Ez lehetővé teszi a számunkra, hogy jobban megértsük érdeklődési köreit és preferenciáit, és például javítsuk a cikkeink vonzerejét, teljesítmény bemutatását vagy kiválasszuk a megjelenítés megfelelő időpontját.

Szeretnénk kiemelni, hogy személyes adatait az adott szolgáltató az Európai Unión vagy az Európai Gazdasági Térségen kívül is kezelheti. Ennek okán kockázat merülhet fel az Ön oldalán, különösen jogai érvényesítése válhat nehezebbé.

Amennyiben az adott szolgáltató gombjára kattint, Ön átirányításra kerül az adott online jelenlétünkre, amely egy külön böngészőablakban fog megnyílni, és – amennyiben be van jelentkezve a felhasználói fiókjába – ott többek között megoszthatja a híreinket vagy feliratkozhat rájuk. A gombra kattintva közvetlen kapcsolat létesül az Ön böngészője és az adott szolgáltató szervere között. Az adott szolgáltató arról kap információt, hogy Ön meglátogatta a weboldalunkat az Ön IP címével. Az adott szolgáltató további személyes adatokat gyűjthet, amennyiben használja szolgáltatásait. Továbbá ebben az esetben lehetővé válik, hogy az adott szolgáltató a weboldalunkon tett látogatását Önhöz és a felhasználói fiókjához kapcsolja, amennyiben be van jelentkezve a felhasználói fiókjába.

Emellett személyes adatait piackutatási és hirdetési célokra tovább kezelhetik. Ez azt jelenti, hogy felhasználói viselkedéséből, és az abból származtatott érdeklődési köreiből és preferenciáiból profil alkotható. Az ilyen profilok felhasználhatók például arra, hogy online megjelenésünkön vagy egyéb online jelenléteken vagy weboldalakon a megállapított érdeklődési köröknek megfelelő hirdetéseket helyezzenek el. A végfelhasználói eszközén sütik kerülnek elhelyezésre és tárolásra, ezek segítségével lehetővé válik a személyes adataihoz kapcsolódó felhasználói viselkedés gyűjtése és összekapcsolása további adatkezelés céljával – érdeklődési köreinek meghatározására. Az ilyen személyes adatok gyűjtése és összekapcsolása – különösen, ha bejelentkezett a felhasználói fiókjába – az Ön által használt több eszközön is megtörténhet.

A személyes adatai kezelésének jogalapja a hatékony tájékoztatáshoz, a teljesítmény bemutatásához és az Önnel való, online ajánlatunkhoz kapcsolódó közvetlen kapcsolattartáshoz fűződő jogos érdekünk a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint.

Amennyiben tájékoztatásra van szüksége vagy az Önt megillető jogait gyakorolná, kérjük, közvetlenül az adott szolgáltatóval vegye fel a kapcsolatot. Ennek hátterében az áll, hogy csak az adott szolgáltatók rendelkeznek hozzáféréssel az Ön személyes adataihoz és szükség esetén csak ők nyújthatnak releváns tájékoztatást és tehetnek további lépéseket. Amennyiben további segítségre van szüksége az Önt megillető jogok gyakorlásához, velünk is bármikor felveheti a kapcsolatot.

Az adott szolgáltató által végrehajtott adatkezelés leírását, valamint a tiltakozási jog (adatfeldolgozás tiltása) gyakorlásának feltételeit megtalálhatja az adott szolgáltató által nyújtott tájékoztatóban:

Szolgáltató: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írország
Adatvédelmi szabályzat: https://www.facebook.com/about/privacy/
Oldal-elemzési adatok: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data
Adatkezelés tiltása: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Szolgáltató: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Írország
Adatvédelmi szabályzat: https://twitter.com/en/privacy
Adatkezelés tiltása: https://twitter.com/personalization

Szolgáltató: LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA
Adatvédelmi szabályzat: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Adatkezelés tiltása: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

Szolgáltató: XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Németország
Adatvédelmi szabályzat: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

Szolgáltató: YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA
Adatvédelmi szabályzat: https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu

Szolgáltató: (Instagram) Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írország
Adatvédelmi szabályzat: https://help.instagram.com/519522125107875

6.6 Linkek
Nem használunk olyan közösségi média bővítményeket, amelyek a weboldalainkon személyes adatokat gyűjtenek. Weboldalainkon kizárólag a közösségi oldalakra mutató linkeket használunk. Ez megakadályozza, hogy felhasználóink személyes adatai az ő tudtuk nélkül továbbításra kerüljenek a közösségi oldalak felé, amikor felkeresik weboldalainkat. A linkek kizárólag akkor létesítenek kapcsolatot az adott közösségi oldalon levő online jelenlétünkkel, ha arra irányuló kérés történik – azaz, miután a felhasználó a linkre kattintott. A linkre való kattintást követően a felhasználó IP címe és böngészőjének általános fejléc-adatai továbbításra kerülnek az adott közösségi oldal felé. Az adott közösségi oldal további személyes adatokat gyűjthet, amennyiben használja szolgáltatásait. Például, ha be van jelentkezve a fiókjába, a Facebook a látogatását összekapcsolhatja a fiókjával. Szeretnénk kiemelni, hogy nem ismerjük a folyamat későbbi részében továbbított személyes adatok tartalmát, sem annak a közösségi oldal általi használatát.

A fent említett linkek a következő közösségi oldalakra vonatkoznak:

Szolgáltató: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írország
Adatvédelmi szabályzat: https://www.facebook.com/about/privacy/

Szolgáltató: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Írország
Adatvédelmi szabályzat: https://twitter.com/en/privacy

Szolgáltató: LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA
Adatvédelmi szabályzat: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Szolgáltató: XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Németország
Adatvédelmi szabályzat: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

Szolgáltató: (Instagram) Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írország
Adatvédelmi szabályzat: https://help.instagram.com/519522125107875

7. Kapcsolattartás

Amikor felveszi velünk a kapcsolatot (kapcsolatfelvételi felületen, telefonon, faxon, levélben vagy e-mailben), a személyes adatait megkeresése kezelésének céljával kezeljük a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és f) pontjaival összhangban. A kapcsolati felületen kötelezőként megjelölt információk a megkeresése feldolgozásához szükségesek.

A megkereséseket általában azok beérkezése után legkésőbb 3 hónappal töröljük, amennyiben megválaszoltuk azokat. A törvényben előírt tárolási kötelezettség esetén a törlés az adott kötelezettség lejárta után haladéktalanul történik.

8. Hírlevelek

A következőkben a hírleveleink tartalmáról, a feliratkozásról, a hírlevelek kiküldéséről, statisztikai kiértékeléséről, valamint az Ön tiltakozáshoz való jogáról szeretnénk tájékoztatást nyújtani. A hírleveleinkre való feliratkozással Ön hozzájárul azok kiküldéséhez és a bemutatott eljárásokhoz.

A hírlevelek tartalma: Hirdetési információkat tartalmazó e-mailt és egyéb (elektronikus) értesítéseket (a továbbiakban „hírlevelek”) kizárólag az Ön hozzájárulásával vagy a törvény által megengedett esetekben küldünk. Amennyiben a hírlevelek tartalmát a hírlevélre való feliratkozás körében újrafogalmazzák, az a hozzájárulás szempontjából meghatározó. A hírleveleink a termékeinkről, ajánlatainkról, promócióinkról és a társaságunkról tartalmaznak információkat. A hírleveleket mi küldjük, vagy egy szolgáltató, ahol ez szükséges.

Kétlépéses feliratkozás és módosítások: A hírleveleinkre történő feliratkozás egy úgynevezett kétlépéses megerősítéssel történik. Ez azt jelenti, hogy Ön egy e-mailt kap a feliratkozást követően, amelyben a feliratkozás megerősítését kérjük Öntől. A megerősítésre azért van szükség, hogy más e-mail címével senki ne tudjon feliratkozni. A hírlevél feliratkozásokat naplózzuk, hogy a törvényi előírások szerint a feliratkozási folyamatot bizonyítani tudjuk. Ennek részeként tároljuk a feliratkozás és a megerősítés idejét, valamint az IP címet. A szállítási szolgáltató által tárolt (személyes) adataiban beálló változásokat szintén naplózzuk.

Saját információi alapján a kézbesítési szolgáltató használhatja az Ön (személyes) adatait álnevesített formában (azaz anélkül, hogy a felhasználóhoz kötné azokat) a saját szolgáltatásai optimalizálására és fejlesztésére, például a kézbesítés technikai optimalizálására és a hírlevelek bemutatására, vagy statisztikai célokra, a címzettek származási országának megállapítására. A küldési szolgáltató nem használhatja az Ön (személyes) adatait arra, hogy Önt írásban megkeresse, és nem adhatja át (személyes) adatait harmadik feleknek.

Feliratkozási adatok: A hírlevélre való feliratkozáshoz e-mail címét, illetve vezeték- és keresztnevét kell megadnia.

Teljesítmény mérése: A hírlevelek egy úgynevezett „webjelzőt” tartalmaznak. Ez egy pixel méretű fájl, amit a levelezési szolgáltató szerveréről nyerünk a hírlevél megnyitásakor. Ennek keretében elsőként technikai információkat gyűjtünk, például a böngészőjére vagy operációs rendszerére vonatkozó információkat, valamint az IP címét, és a lekérés időpontját. Ezeket az információkat különösen a szolgáltatások technikai fejlesztésére és az Ön olvasási szokásainak megállapítására használjuk. A statisztikai felmérések azt is meghatározzák, hogy a hírleveleket megnyitották-e, mikor nyitották meg és melyik linkekre kattintottak rá. Ezek az információk technikai okok miatt Önhöz köthetők.

A hírlevelek küldése és a hatékonyság mérése az Ön hozzájárulásán alapul a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és a 7. cikk szerint, a Tisztességtelen Piaci Versenyt Tiltó német törvény (UWG) 7 (2) 3. pontjával összefüggésben. A feliratkozási folyamatot jogos érdekeink alapján rögzítjük a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint, és annak bizonyítására szolgál, hogy a hírlevelek fogadásába Ön beleegyezett.

Lemondás: Ön bármikor lemondhatja a hírlevelek fogadását. Minden egyes hírlevél végén talál egy linket, amellyel visszavonhatja a hírlevelek fogadására adott hozzájárulását. A lemondás esetén a (személyes) adatai törlésre kerülnek.

9. Harmadik felek szolgáltatásainak és tartalmának integrálása

Az online ajánlatunkban harmadik felek tartalmát és szolgáltatási kínálatát használjuk. Ez a jogos érdekeink alapján történik (online ajánlatunk elemzéséhez, optimalizálásához és gazdaságos működtetéséhez fűződő érdek a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont szerint) vagy az Ön a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint adott hozzájárulásával. Ez azt jelenti, hogy harmadik felek tartalmát és szolgáltatásait, például videókat vagy fontokat, integrálunk (továbbiakban egyetemlegesen, mint „tartalom”). Ehhez a harmadik feleknek ismerniük kell az Ön IP címét, mivel az IP cím ismerete nélkül nem tudnák a Tartalmat az Ön böngészőjére küldeni. Emiatt az IP cím a tartalom megjelenítéséhez szükséges. A harmadik felek emellett használhatnak úgynevezett „pixelcímkéket” (nem látható grafika, más néven „webjelzők”) statisztikai vagy marketing célokra. A pixelcímkéket olyan információk kiértékelésére használhatják, mint például a weboldalak látogatói forgalma. Az álnevesített információk az eszközén sütikben is tárolhatók, és technikai információkat tartalmazhatnak a böngészőről vagy az operációs rendszerről, a küldő weboldalakról, a látogatás idejéről, az online ajánlatunk használatára vonatkozó egyéb részletekről, valamint arról, hogy egyéb forrásokból származó ilyen információkhoz kapcsolódnak-e.

A következőkben összeállítottunk egy áttekintést a harmadik fél szolgáltatókról, az általuk kínált tartalomról, és az adatvédelmi nyilatkozataikra mutató linkekről, ahol további tájékoztatást kaphat az adatkezelésre és a tiltakozásra vonatkozóan.

1. Szolgáltató: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Írország
Adatvédelmi szabályzat: https://twitter.com/de/privacy
Adatkezelés tiltása: https://twitter.com/personalization

2. Szolgáltató: LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA
Adatvédelmi szabályzat: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Adatkezelés tiltása: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

3. Szolgáltató: (YouTube) Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Adatvédelmi szabályzat: https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu
Adatkezelés tiltása: https://adssettings.google.com

4. Szolgáltató: (Instagram) Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írország
Adatvédelmi szabályzat: https://help.instagram.com/519522125107875

5. Szolgáltató: Tumblr, Inc. 770 Broadway, New York, NY 10003, USA
Adatvédelmi szabályzat: https://www.tumblr.com/privacy/en_eu

6. Szolgáltató: (Facebook-Pixel) Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írország
Adatvédelmi szabályzat: https://www.facebook.com/about/privacy/
Adatkezelés tiltása: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

7. Szolgáltató: Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States of America
Adatvédelmi szabályzat: https://policies.google.com/privacy?hl=hu
Adatkezelés tiltása: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

10. Törlés, anonimizálás és tárolás

Az általunk kezelt személyes adatokat a GDPR 17. cikke szerint töröljük. Ha jelen adatvédelmi nyilatkozat kifejezetten másként nem rendelkezik, az általunk tárolt személyes adatokat haladéktalanul töröljük, amint a céljaik tekintetében nincs már rájuk szükség, és amennyiben törvényi kötelezettség a törlésüket nem akadályozza. Ha a személyes adatok törlése azért nem történik meg, mert azok kezelése más, a törvényben megengedett célokhoz szükséges, az adatkezelés korlátozott lesz. Ez azt jelenti, hogy a személyes adatok nem hozzáférhetők és egyéb célokra nem kezelhetők.

Ha szükséges, a személyes adatait törlés helyett nem visszafordítható módon úgy anonimizáljuk, hogy jövőbeni visszanyerésük nem lehetséges.

A törvényi kötelezettségekkel összhangban az adatokat 6 évig őrizzük meg a Német Kereskedelmi Törvénykönyv (HGB) 257 szakasz (1) bekezdése szerint (kereskedési könyvek, nyilvántartások, mérleg nyitó egyenlege, éves beszámolók, kereskedelmi levelezés, számviteli bizonylatok stb.) és 10 évig a Német Adózási Törvény (AO) 147 szakasz (1) bekezdésének megfelelően (könyvelés, feljegyzések, vezetői jelentések, számviteli bizonylatok, kereskedelmi és üzleti levelezés, adózási szempontból releváns dokumentumok stb.).

11. Az Ön jogai

11.1. A hozzáférés joga
Bármely érintett jogosult arra, hogy a HARTMANN-tól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

11.2. Az adathordozhatósághoz való jog
Önnek jogában áll a személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonni a GDPR 7. cikk (3) bekezdése szerint. A hozzájárulás visszavonása előtt történő adatkezelés továbbra is jogszerű marad.

11.3. Tájékoztatáshoz való jog
A GDPR 15. cikke szerint tájékoztatást kérhet tőlünk azon személyes adatairól, amelyeket mi kezelünk.

11.4. A helyesbítéshez való jog
A GDPR 16. cikke szerint kérheti az általunk tárolt helytelen vagy hiányos személyes adatainak azonnali helyesbítését.

11.5. A törléshez (elfeledtetéshez) való jog
A GDPR 17. cikke szerint követelheti az általunk tárolt személyes adatai haladéktalan törlését az ott megjelölt feltételeknek megfelelően, hacsak a törvényben előírt megőrzési idő az azonnali törlést nem akadályozza (lásd GDPR 17. cikk (3) bekezdése) és/vagy a GDPR 17. cikk (3) bekezdésének megfelelő másik eset nem áll fenn és/vagy a további adatkezelést egy új cél nem indokolja.

11.6. Az adatkezelés korlátozásához való jog
A GDPR 18. cikk (1) bekezdése szerint kérheti az adatkezelés korlátozását a GDPR 18. cikk (1) bekezdés a) - d) pontjai szerinti egy vagy több feltétel teljesülése esetén.

A GDPR 20. cikke (1) bekezdése szerint kérheti az általunk kezelt személyes adatai tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában történő átadását, és ezen adatok más felelős személynek történő továbbítását annak hátráltatása nélkül.

11.7. A tiltakozáshoz való jog
Tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint. Tiltakozás esetén megszüntetjük személyes adatai kezelését. Azonban a tiltakozás joga csak a személyes helyzetéből fakadó különleges körülmények esetén alkalmazható. Továbbá az adatkezelést támogató, indokolt, kényszerítő erejű okok állhatnak fenn. Bizonyos adatkezelési célok azonban ütközhetnek az Ön tiltakozáshoz való jogával.

11.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
A GDPR 21. cikk (2) bekezdése szerint Önnek jogában áll bármikor tiltakozni a személyes adatai közvetlen üzletszerzési célokból történő kezelése ellen további feltételek nélkül. Ez vonatkozik a profilalkotásra is, amennyiben az közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Amennyiben tiltakozást nyújt be, a személyes adatait ezen célokra a továbbiakban nem kezeljük (lásd GDPR 21. cikk (3) bekezdése).

11.9. Jogorvoslathoz való jog
Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslati lehetőségek sérelme nélkül, Önnek jogában áll panaszt tenni az illetékes felügyeleti hatóságnál (GDPR 77. cikke), amennyiben úgy véli, hogy adatai kezelése sérti az adatvédelmi rendeleteket. Ilyen esetben azonban arra kérjük, hogy az esetleges panaszokat először nálunk jelentse be. Ebben az esetben megkíséreljük a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban megoldani a helyzetet.

Ön személyesen, előzetes bejelentkezés után hétfőtől csütörtökig 8:00 és 17:00 között, pénteken 8:00 és 14:30 között hangrögzítés nélkül kaphat tájékoztatást cégünk adatvédelmi megbízottjától adatai kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, valamint törlését. A HARTMANN az igénybejelentéstől számított legrövidebb időn, de legfeljebb 15 munkanapon belül a panaszt kivizsgálja, és írásos tájékoztatót nyújt.

Ha az érintett személy A HARTMANN-nak a személyes adatok kezeléséről szóló döntésével vagy tájékoztatásával nem ért egyet, illetve ha a HARTMANN a törvényben meghatározott válaszadási határidőt elmulasztja, az érintett a döntés közlésétől, illetve a határidő elmulasztásától számított 30 napon belül bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automata adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve adat kiadására kötelezheti.

Az érintettek az adatkezeléssel kapcsolatos bármely jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak.

Úgyszintén az érintettek a jogaik megsértése esetén bírósághoz fordulhatnak.

Az érintett jogainak megsértése, illetve észrevétel esetén az alábbi elérhetőségeken tehet nyilatkozatot, illetve az alábbi hatóságokhoz fordulhat:

  • Fővárosi Törvényszék: 1055 Budapest, Markó u. 27.
  • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Ha az érintett a HARTMANN-nak az adatkezeléssel kapcsolatosan meghozott döntésével nem ért egyet, vagy jogait egyébként megsértik, az érintett bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (http://naih.hu/; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

VII. Adatkezelési tájékoztató módosítása

A HARTMANN fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsa. A honlapnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

Amennyiben az Adatkezelő a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja Önt a módosított adatkezelési tájékoztatóban az adatkezelés újabb céljáról.

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!