bg-country-switch
Veroval®

Čo nám hovorí krvný tlak?

Srdce funguje ako čerpadlo, ktoré udržiava našu krv v neustálom obehu. Tepny rozvádzajú kyslík a živiny do celého tela. Obehový systém určitý tlak - krvný tlak - potrebuje na distribúciu kyslíka a živín a na odstraňovanie toxických látok
a oxidu uhličitého. Krvný tlak je určený čiastočne silou, ktorú srdce používa na privádzanie krvi do ciev, a tiež elasticitou cievnych stien.

Srdce sa obvykle sťahuje a rozťahuje priemerne asi 60 - 80-krát za minútu. Táto expanzia a kontrakcia čerpá krv do tepien a tým zásobuje telesné orgány kyslíkom a živinami. Cievy sa takmer donekonečna rozvetvujú - až na úroveň krvných vlásočníc (kapilár). Obehový systém potrebuje určitý tlak, aby sa krv dostala až do kapilár.

Tlak je najväčší v okamihu úderu srdca, to znamená, keď sa srdce sťahuje. Tento tlak sa nazýva systolický krvný tlak.
Medzi dvoma údermi srdca, keď sa srdcový sval uvoľňuje, je krvný tlak najnižší (diastolický krvný tlak).

Krvný tlak sa uvádza v mmHg. Prvá sa uvádza systolická hodnota, po nej nasleduje diastolická hodnota, napríklad:
120/80 mmHg. 1 mmHg je tlak tvorený jedným milimetrom (mm) ortuťového stĺpca (Hg). To znamená, že 1 mmHg odpovedá 0,00133 baru.