Veroval®

10 zlatých pravidel pro měření krevního tlaku

Při měření krevního tlaku hraje svoji roli celá řada faktorů. Těchto deset obecných pravidel vám pomůže provést správné měření.

1. Před měřením krevního tlaku si asi
5 minut odpočiňte. Dokonce i sedavá práce zvyšuje krevní tlak v průměru asi
o 6 mmHg u systolického a 5 mmHg
u diastolického tlaku.

Ikona pravidla 1

1. Rest for about 5 minutes before taking a measurement. Even desk work increases the blood pressure on average by about 6 mmHg systolic and 5 mmHg diastolic.

2. Než začnete měření provádět, nekonzumujte po dobu až jedné hodiny nikotin ani kávu.

Ikona pravidla 2

2. Do not ingest any nicotine or coffee up to one hour before taking the measurement.

3. Neprovádějte měření, pokud máte silné nutkání k močení. Plný močový měchýř může zvýšit krevní tlak asi o 10 mmHg.

Ikona pravidla 3

3. Do not measure your blood pressure if you urgently need to urinate. A full bladder can lead to an increase in the blood pressure of about 10 mmHg.

4. Provádějte měření na holé horní části paže a při sezení ve vzpřímené poloze.

Ikona pravidla 4

4. Measure your blood pressure on a completely bare upper arm or wrist, and in a comfortable upright seated position. The blood circulation must not be constricted by a rolled-up sleeve, for example.

5. Pokud používáte monitor na zápěstí, držte manžetu během měření na úrovni srdce. Manžeta monitoru horní paže je přirozeně umístěna ve správné výšce.

Ikona pravidla 5

5. If a wrist monitor is used, hold the cuff at heart height during the measuring procedure. The cuff of an upper arm monitor is naturally positioned at the correct height.

6. Během měření nemluvte ani se nepohybujte. Mluvení zvyšuje hodnoty přibližně o 6 - 7 mmHg.

Ikona pravidla 6

6. Please do not talk or move during the measuring procedure. Talking increases values by about 6 – 7 mmHg.

7. Mezi dvěma měřeními počkejte alespoň dvě minuty, aby nedošlo
ke stlačení krevních cév, čímž se připraví nové měření.

Ikona pravidla 7

7. Wait at least one minute between two measurements, so that the vessels are relieved from pressure in preparation for a new measurement.

8. S naměřenými hodnotami se v aplikaci Veroval® medi.connect snadno
a pohodlně zaznamenává i čas a datum měření i veškeré léky, které užíváte.

Ikona pravidla 8 - obrazovka PC MediConnect

8. Document all measurements with the date, time and medications taken, conveniently and simply with Veroval® medi.connect.

9. Měření provádějte pravidelně. I když se vaše hodnoty zlepší, měli byste je i nadále z kontrolních důvodů sledovat.

Ikona pravidla 9

9. Take measurements regularly. Even if your values have improved, you should continue to check them for monitoring purposes.

10. Měření vždy provádějte ve stejnou denní dobu. Protože člověk má každý den asi 100 000 různých hodnot krevního tlaku, nemají izolovaná měření žádnou vypovídací hodnotu. Pouze pravidelná měření prováděná delší dobu, vždy každý den ve stejnou dobu, poskytují smysluplné hodnocení hodnot krevního tlaku.

Ikona pravidla 10

10. Always take measurements at the same time of day. Because a person has about 100,000 different blood pressure values over the course of a day, single measurements are not meaningful. Only regular measurements taken at the same time each day over a longer period of time give a meaningful assessment of blood pressure values.